ტარიფები |

ანგარიშის მომსახურება
მიმდინარე ანგარიშის გახსნა   უფასო
ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო   უფასო
ანგარიშზე თანხის შეტანა/ ჩარიცხვა   უფასო
ნაღდი ანგარიშსწორებით შეტანილი თანხის განაღდება   უფასო
ჩარიცხული თანხის განაღდება - GEL   0.20%
ჩარიცხული თანხის განაღდება- USD/EUR   0.60%
გადარიცხვები
რე|ბანკის ანგარიშებს შორის   უფასო
გადარიცხვა ბანკის
გარეთ - GEL
  0.07%,
მინ 0.9 GEL
გადარიცხვა ბანკის
გარეთ - USD
  0.2%,
მინ. 15 USD;
მაქს. 150 USD
გადარიცხვა ბანკის
გარეთ - სხვა ვალუტაში
  0.2%,
EUR-ში: მინ. 15 EUR,
მაქს. 150 EUR;
GBP-ში: მინ. 15 GBP,
მაქს. 500 GBP;
RUB-ში: მინ. 200 RUB;
ერთჯერადი გადახდის საკომისიო ბანკში ანგარიშის არმქონე კლიენტებისთვის - GEL   0.1%, მინ. 1 GEL
ერთჯერადი გადახდის საკომისიო ბანკში ანგარიშის არმქონე კლიენტებისთვის - სხვა ვალუტაში   0.6% 
USD-ში: მინ. 15 USD,
მაქს. 150 USD;
EUR-ში: მინ. 15 EUR,
მაქს. 150 EUR;
GBP-ში: მინ. 15 GBP,
მაქს. 500 GBP;
RUB-ში: მინ. 200 RUB;
გადარიცხვაში ჩასწორების შეტანა / გაუქმება - USD   55 USD
გადარიცხვაში ჩასწორების შეტანა / გაუქმება - EUR   55 EUR
დისტანციური მომსახურება
ინტერნეტ ბანკში კომუნალური და
სხვა გადასახადების წარმოება
  პროვაიდერი კომპანიის
ტარიფების შესაბამისად
ინტერნეტ ბანკის/მობაილ
ბანკის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო
  უფასო
SMS სერვისის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო   უფასო
ავტომატური გადახდების ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო   უფასო
ტოპქარდი
ბარათით მომსახურება   
ბარათის ვადა 4 წელი
ბარათის დამზადების საკომისიო უფასო
ბარათის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო უფასო
ანგარიშსწორების საკომისიო უფასო
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენის საკომისიო 15 ლარი - ერთჯერადად
PIN კოდის განახლების საკომისიო უფასო
PIN კოდის გარეშე შესრულებული ტრანზაქციის ლიმიტი 100 ლარამდე - ერთჯერადად
თანხის განაღდება სადებეტო ანგარიშიდან  
რე|ბანკის ან პაშა ბანკის ბანკომატებიდან უფასო
ადგილობრივი ბანკომატებიდან უფასო
საერთაშორისო ბანკომატებიდან 2.5%,
მინ. 3
USD/EUR
ან 6 GEL
ადგილობრივი ბანკების სალაროს პოსიდან  2.5%, მინ. 5
USD/EUR
ან 10 GEL
საერთაშორისო ბანკების სალაროს პოსიდან 2.5%, მინ. 5
USD/EUR
ან 10 GEL
განვადების ლიმიტის განაღდების საკომისიო  
ნებისმიერი ბანკი ბანკომატიდან
ან ადგილობრივი/საერთაშორისო ბანკის სალაროდან
3%, მინ. 6 GEL
განვადების ლიმიტის გადარიცხვის საკომისიო  
ნებისმიერ ანგარიშზე/საფულეზე ბანკის შიდა ან გარე გადარიცხვები 3%, მინ. 6 GEL
P2P გადარიცხვები 3%, მინ. 6 GEL
კომუნალური და სხვა ხარჯების გადახდა განვადების ლიმიტიდან  
კომუნალურები და სხვა გადახდები იგივე, რაც მულტისავალუტო
ანგარიშის შემთხვევაში
თანხის განაღდების დღიური ლიმიტები  
ბანკომატში განაღდების დღიური ლიმიტი 10,000 GEL ან ეკვივალენტი განვადების
ანგარიშიდან - განვადების ლიმიტის 100%
სალაროში განაღდების დღიური ლიმიტი 12,000 GEL ან ეკვივალენტი
შესყიდვის დღიური ლიმიტი 12,000 GEL ან ეკვივალენტი
ბანკომატში განაღდების ოპერაციების რაოდენობის ლიმიტი დღეში 15 განაღდება
სტოპ ლისტი  
ადგილობრივ სტოპ სიაში განთავსება უფასო
საერთაშორისო სტოპ სიაში განთავსების
საკომისიო (1 კვირა თითო რეგიონისთვის)
50 USD
სხვა პირობები  
განვადების ლიმიტი 250 ლარიდან 10,000 ლარამდე
თანხის განაღდების ლიმიტი განვადების ლიმიტის 100%
განვადების საპროცენტო განაკვეთი 36%
განვადების ლიმიტის ვადაგადაცილების საკომისიო მინიმალური გადასახადის 0.5%
ვადაგადაცილების ერთჯერადი საკომისიო 10 ლარი პირველ ვადაგადაცილებაზე
განვადების ლიმიტის ვადა 48 თვე
ბანკომატში განაღდებული თანხის უპროცენტო განვადების ვადა 1 თვე
სხვა ბარათები
  Mastercard World
Re|Bank
Visa Gold
Re|Bank
Visa Platinum
Re|Bank
*Mastercard Standard
Re|Bank
ბარათის ვადა 4 წელი 4 წელი 4 წელი 4 წელი
ბარათის დამზადების საკომისიო უფასო უფასო უფასო უფასო
ბარათის სწრაფი
დამზადების საკომისიო
20 ლარი 20 ლარი 20 ლარი 20 ლარი
დაკარგული/დაზიანებული
ბარათის აღდგენის საკომისიო
30 ლარი 40 ლარი 80 ლარი 15 ლარი
დამატებითი ბარათის საკომისიო 30 ლარი 40 ლარი 80 ლარი 15 ლარი
ბარათის განახლების საკომისიო უფასო - ვადის გასვლამდე 1 თვით ადრე ან ვადის გასვლიდან 1 თვის განმავლობაში;
30 ლარი - ყველა სხვა შემთხვევაში
უფასო - ვადის გასვლამდე 1 თვით ადრე ან ვადის გასვლიდან 1 თვის განმავლობაში;
40 ლარი - ყველა სხვა შემთხვევაში
უფასო - ვადის
გასვლამდე 1 თვით
ადრე ან ვადის
გასვლიდან 1 თვის
განმავლობაში;
80 ლარი - ყველა
სხვა შემთხვევაში
-
ბარათის მომსახურების საკომისიო 20 ლარი წლიური 50 ლარი წლიური 100 ლარი
წლიური
უფასო
სავაჭრო ობიექტში
ანგარიშსწორების საკომისიო
უფასო უფასო უფასო უფასო
PIN კოდის განახლების
საკომისიო
უფასო უფასო უფასო უფასო
თანხის განაღდება         
რე|ბანკის ან
პაშა ბანკის
ბანკომატებიდან
უფასო უფასო უფასო უფასო
ადგილობრივი ბანკომატებიდან 0.2%, მინ. 1 USD/EUR ან 1 GEL 0.2%, მინ. 1 USD/EUR ან 1 GEL 0.5%, მინ. 1
USD/EUR ან 1
GEL
0.7%, მინ. 1 USD/EUR ან 1 GEL
საერთაშორისო ბანკომატებიდან 2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL 2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL 2.5%, მინ. 5
USD/EUR ან
10 GEL
2.5%, მინ. 3 USD/EUR ან 6 GEL
ადგილობრივი ბანკების
სალაროს პოსიდან 
2.5%, მინ. 5
USD/EUR
ან 10 GEL
2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL 2.5%, მინ. 5
USD/EUR ან
10 GEL
2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL
საერთაშორისო ბანკების
სალაროს პოსიდან
2.5%, მინ. 5
USD/EUR
ან 10 GEL
2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL 2.5%, მინ. 5
USD/EUR ან
10 GEL
2.5%, მინ. 5 USD/EUR ან 10 GEL
თანხის განაღდების დღიური ლიმიტები        
ბანკომატში განაღდების
დღიური ლიმიტი
(მოცულობა)
დღეში 5000 GEL ან ეკვივალენტი დღეში 5000 GEL ან ეკვივალენტი დღეში 10,000
GEL ან
ეკვივალენტი
დღეში 3,000 GEL ან ეკვივალენტი
სალაროში განაღდების
დღიური ლიმიტი
(მოცულობა)
დღეში 10,000 GEL ან ექვივალენტი დღეში 10,000 GEL ან ექვივალენტი დღეში 20,000
GEL ან
ექვივალენტი
დღეში 5,000 GEL ან ეკვივალენტი
ბანკომატიდან განაღდება
(რაოდენობა)
15 განაღდება 15 განაღდება 15 განაღდება 15 განაღდება
შესყიდვის დღიური ლიმიტი        
შესყიდვის დღიური
ლიმიტი (მოცულობა)
დღეში 10,000 GEL ან ექვივალენტი დღეში 10,000 GEL ან ექვივალენტი დღეში 10,000
GEL ან
ექვივალენტი
დღეში 5,000 GEL ან ეკვივალენტი
შესყიდვის დღიური ლიმიტი
ონლაინ შესყიდვების ჩათვლით
(რაოდენობა)
დღეში 25 ტრანზაქცია დღეში 25 ტრანზაქცია დღეში 25
ტრანზაქცია
25 ტრანზაქცია
ონლაინ შესყიდვები
(რაოდენობა)
დღეში 10 ტრანზაქცია დღეში 10 ტრანზაქცია დღეში 10
ტრანზაქცია
10 ტრანზაქცია
სტოპ ლისტი        
ადგილობრივი სტოპ სია უფასო უფასო უფასო უფასო
საერთაშორისო სტოპ სია
(1 კვირა 1 რეგიონისთვის)
50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
        *მხოლოდ არსებული
მომხმარებლებისთვის. რე|ბანკი
ამჟამად აღარ
გასცემს Mastercard Standard ტიპის
ბარათებს ამ
პირობებით.
ცნობების გაცემა
ცნობა მომხმარებლის ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ   5 GEL
ცნობა მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის სტატუსის შესახებ   5 GEL
ცნობა მომხმარებლის საკრედიტო ვალდებულების
არსებობის (არ არსებობის) შესახებ
  5 GEL
ცნობა კლიენტის ანგარიშიდან არასწორი
დანიშნულებით გადარიცხული თანხის
შესახებ
  5 GEL
ამონაწერი მომხმარებლის ანგარიშიდან (ინგლისურ
ენაზე)
  20 GEL
ამონაწერი მომხმარებლის ანგარიშიდან (ქართულ ენაზე)   5 GEL
დოკუმენტის აღდგენა
პროგრამიდან
  5 GEL
ნებისმიერი ტიპის ორიგინალი დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან   15 GEL
დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation