ტარიფები |

ბარათები
/ ტოპ|ქარდი MC Standard
ბარათით მომსახურება     
ბარათის ვადა 4 წელი 4 წელი
ბარათის დამზადების საკომისიო უფასო უფასო
ბარათის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო უფასო უფასო
ანგარიშსწორების საკომისიო უფასო უფასო
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის აღდგენის საკომისიო 15 ლარი - ერთჯერადად 15 ლარი -
ერთჯერადად
PIN კოდის განახლების საკომისიო უფასო უფასო
PIN კოდის გარეშე შესრულებული ტრანზაქციის ლიმიტი 100 ლარამდე - ერთჯერადად 100 ლარამდე -
ერთჯერადად
დამატებითი ბარათი   15 ლარი -
ერთჯერადად
ოვერდრაფტის ლიმიტი   მინ. 200₾ -
მაქს. 10,000₾
ოვერდრაფტის საპროცენტო განაკვეთი   18%-დან -
ეფექტური
19.55%-დან
თანხის განაღდება    
რე|ბანკის ან პაშა ბანკის ბანკომატებიდან უფასო უფასო
ადგილობრივი ბანკომატებიდან უფასო
0.7%, მინ. USD/EUR
ან 1 GEL
საერთაშორისო ბანკომატებიდან 2.5%,
მინ. 3
USD/EUR
ან 6 GEL
2.5%,
მინ. 3
USD/EUR
ან 6 GEL
ადგილობრივი ბანკების სალაროებიდან 2.5%, მინ. 5
USD/EUR
ან 10 GEL
2.5%, მინ. 5
USD/EUR
ან 10 GEL
საერთაშორისო ბანკების სალაროებოდან 2.5%, მინ. 5
USD/EUR
ან 10 GEL
2.5%, მინ. 5
USD/EUR
ან 10 GEL
განვადების ლიმიტის განაღდების საკომისიო    
ნებისმიერი ბანკი ბანკომატიდან
ან ადგილობრივი/საერთაშორისო ბანკის სალაროდან
3%, მინ. 6 GEL  
განვადების ლიმიტის გადარიცხვის საკომისიო    
ნებისმიერ ანგარიშზე/საფულეზე ბანკის შიდა ან გარე გადარიცხვები 3%, მინ. 6 GEL  
P2P გადარიცხვები 3%, მინ. 6 GEL  
კომუნალური და სხვა ხარჯების გადახდა განვადების ლიმიტიდან    
კომუნალურები და სხვა გადახდები იგივე, რაც მულტისავალუტო ანგარიშის შემთხვევაში  
თანხის განაღდების დღიური ლიმიტები    
ბანკომატში განაღდების დღიური ლიმიტი 10,000 GEL ან ექვივალენტი განვადების ანგარიშიდან - განვადების ლიმიტის 100% 3,000 GEL
ან ექვივალენტი
სალაროში განაღდების დღიური ლიმიტი 12,000 GEL ან ექვივალენტი 5,000 GEL
ან ექვივალენტი
შესყიდვის დღიური ლიმიტი 12,000 GEL ან ექვივალენტი 5,000 GEL
ან ექვივალენტი
ბანკომატში განაღდების ოპერაციების რაოდენობის ლიმიტი დღეში 15 განაღდება დღეში
15 
განაღდება
სტოპ ლისტი    
ადგილობრივ სტოპ სიაში განთავსება უფასო უფასო
საერთაშორისო სტოპ სიაში განთავსების
საკომისიო (1 კვირა თითო რეგიონისთვის)
50 USD 50 USD
სხვა პირობები    
განვადების ლიმიტი 250 ლარიდან 10,000 ლარამდე -
თანხის განაღდების ლიმიტი განვადების ლიმიტის 100% -
განვადების საპროცენტო განაკვეთი 36% -
განვადების ლიმიტის ვადაგადაცილების საკომისიო მინიმალური გადასახადის 0.5% -
ვადაგადაცილების ერთჯერადი საკომისიო 10 ლარი პირველ ვადაგადაცილებაზე -
განვადების ლიმიტის ვადა 48 თვე -
ბანკომატში განაღდებული თანხის უპროცენტო განვადების ვადა 1 თვე  
ანგარიშის მომსახურება
მიმდინარე ანგარიშის გახსნა   უფასო
ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო   უფასო
ანგარიშზე თანხის შეტანა/ ჩარიცხვა   უფასო
ნაღდი ანგარიშსწორებით შეტანილი თანხის განაღდება   უფასო
ჩარიცხული თანხის განაღდება - GEL   0.20%
ჩარიცხული თანხის განაღდება- USD/EUR   0.60%
     
გადარიცხვები    
რე|ბანკის ანგარიშებს შორის   უფასო
გადარიცხვა ბანკის
გარეთ - GEL
  0.07%,
მინ 0.9 GEL
გადარიცხვა ბანკის
გარეთ - USD
  0.2%,
მინ. 15 USD;
მაქს. 150 USD
გადარიცხვა ბანკის
გარეთ - სხვა ვალუტაში
  0.2%,
EUR-ში: მინ. 15 EUR,
მაქს. 150 EUR;
GBP-ში: მინ. 15 GBP,
მაქს. 500 GBP;
RUB-ში: მინ. 200 RUB;
გადარიცხვა ანგარიშის არმქონე კლიენტთან - GEL   0.1%, მინ. 1 GEL
გადარიცხვა ანგარიშის არმქონე კლიენტთან - სხვა ვალუტაში   0.6% 
USD-ში: მინ. 15 USD,
მაქს. 150 USD;
EUR-ში: მინ. 15 EUR,
მაქს. 150 EUR;
GBP-ში: მინ. 15 GBP,
მაქს. 500 GBP;
RUB-ში: მინ. 200 RUB;
გადარიცხვაში ჩასწორების შეტანა / გაუქმება - USD   55 USD
გადარიცხვაში ჩასწორების შეტანა / გაუქმება - EUR   55 EUR
     
დისტანციური მომსახურება    
ინტერნეტ ბანკში კომუნალური და
სხვა გადასახადების წარმოება
  პროვაიდერი კომპანიის
ტარიფების შესაბამისად
ინტერნეტ ბანკის/მობაილ
ბანკის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო
  უფასო
SMS სერვისის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო   უფასო
ავტომატური გადახდების ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო   უფასო
     
ცნობების გაცემა    
ცნობა მომხმარებლის ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ   5 GEL
ცნობა მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის სტატუსის შესახებ   5 GEL
ცნობა მომხმარებლის საკრედიტო ვალდებულების
არსებობის (არ არსებობის) შესახებ
  5 GEL
ცნობა კლიენტის ანგარიშიდან არასწორი
დანიშნულებით გადარიცხული თანხის
შესახებ
  5 GEL
ამონაწერი მომხმარებლის ანგარიშიდან (ინგლისურ
ენაზე)
  20 GEL
ამონაწერი მომხმარებლის ანგარიშიდან (ქართულ ენაზე)   5 GEL
დოკუმენტის აღდგენა
პროგრამიდან
  5 GEL
ნებისმიერი ტიპის ორიგინალი დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან   15 GEL
დაგვიტოვეთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი და მალე დაგიკავშირდებით

Enter Code

Code validation